fbpx

מחירון ביטוח אלמנטרי - שכר טרחה קדמי ביטוחים בע"מ

מחיר השירות כולל מע"מ

תעריפון

טיפול בחריגי גבייה (הקמה מחדש של הוראות קבע, כרטיסי אשראי שלא כובדו וכדומה) המחיר לכל פוליסה פעילה

55 שח

הפקת אישורי מס/ אישורי תשלום שנתיים, פירוט תשלומים וכדומה זכאות אחת לשנה  פטורה

100 שח

החלפת ביטוח רכב מקיף התעריף לכל החלפה, לא כולל את עלות התוספת בחברת הביטוח

100 שח

החלפת ביטוח רכב צד ג', התעריף לכל החלפה, לא כולל את עלות התוספת בחברת הביטוח

 50 שח

עלות דמי ביטול ביטוח רכב/דירה/עסק – אם לקוח מבטל עקב מכירה וסגר רכב חדש במקום פטור מתשלום. 
אם ביצע הקפאה פטור מתשלום

100 שח

תוספת נהגים צעירים – התעריף לכל תוספת, לא כולל את עלות התוספת בחברת הביטוח

55 שח

הפקה ותשלום תעודת חובה בלבד/ נגררים. לא כולל עלות התעודה

150 שח

אישור קיום ביטוח. לכל דוח, זכאות עד שני אישורים ללא תשלום ללקוח פעיל

150 שח

דרישה להפעלת הביטוח במקרה תביעה/נזק ללקוח/ה פעיל/ה בביטוח מקיף

פטור מתשלום

דרישה לתשלום מהצד ג' בגין נזק לרכב הלקוח/ה (לא כולל הליכים משפטיים מכל סוג שהוא) ללקוח/ה פעיל/ה בביטוח מקיף פטור/ה מתשלום

770 שח

טיפול בתביעה ללקוח אחר

1000 שח

ביצוע סקר להערכת התכולה בדירה

300 שח

שכר טרחה בגין טיפול בהצעה לביטוח עסק שלא יוצא לפועל

300 שח

* המחירים עלולים להשתנות מעת לעת ע"פ החלטת הסוכנות

* חשבונית תונפק כחוק כנגד כל תשלום